top of page

Chuyển Đổi Bằng Quốc Tế

CHUYỂN ĐỔI BẰNG NGOÀI TIỂU BANG/QUỐC TẾ
Nếu bạn đã được đào tạo về thẩm mỹ và/hoặc có kinh nghiệm làm việc bên ngoài Bang Oregon, dù ở Bang khác hay ngoài Hoa Kỳ, vui lòng làm theo quy trình được mô tả bên dưới:

Để được đánh giá đào tạo/chứng chỉ/việc làm ngoài tiểu bang hoặc ngoài quốc gia nhằm xác định xem bạn có thể tham gia kỳ thi cấp giấy phép ở Oregon hay không, vui lòng cung cấp những thông tin sau:
- Bản sao của bất kỳ tài liệu thẩm mỹ nào ở ngoài nước hoặc ngoài tiểu bang, bao gồm bảng điểm, chứng chỉ, bằng cấp, giấy phép, quá trình làm việc. Đừng gửi bản gốc.


Ghi chú: Những mục này phải được gửi qua email đến tanyasbeautyschool@yahoo.com.

bottom of page